ایستگاه شارژ خودروی برقی

افتتاح اولین جایگاه شارژ خودرو و موتور سیکلت برقی

جایگاه شارژ واقع در برج میلاد

افتتاح اولین جایگاه شارژ خودرو و موتور سیکلت برقی

شارژر خودروی برقی

راهنمای استفاده از ایستگاه شارژ